Telefon: 0312 424 2200 Dahili:1150-1151-1152-1153 | E-Posta: bede@bede.org.tr

İl Temsilcileri ve Şube Başkanlarının Dikkatine

Değerli Şube Başkanı,
 
Bilindiği gibi ülkemizde kamu yönetimindeki çarpıklık, özellikle personel sistemi içinde kendisini göstermektedir. Kamuda 657 sayılı Kanunun 4-A, 4-B, 4-C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel çalıştırılmakta; 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Kamu hizmeti sunan çalışanların, birçok farklı hukuki düzenlemelere tabi olması, kamudaki yeknesaklığa da olumsuz etki etmektedir. Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim ise hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür.
 
Kamu istihdamında yeknesaklığın ve adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen personelin haklarının kadrolu memurlara yaklaştırılması ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiş ve genel seçimler öncesinde, 4 Haziran 2011 tarihinde sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesine dair KHK yürürlüğe girmiştir. Ancak 4-C’li personel bu düzenleme kapsamında yer almayarak göz ardı edilmiştir.
 
Diğer taraftan 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli personele ödenmesi konusu karar altına alınmış olup, 2011 Genel Seçimleri öncesinde de Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakan olan Sayın Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011'de “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştır. Bu açıklamanın üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâla aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. Yıl başında yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir.
 
Bu nedenle, Türkiye Kamu-Sen olarak 4-C çalışanları adına Türkiye çapında bir dilekçe kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bu çerçevede www.kamusen.org.tr internet sitesine eklediğimiz dilekçe örneğinin çoğaltılarak bölgenizde görev yapan tüm 4-C’li personele imzalatıldıktan sonra, illerde yapılacak basın açıklamalarıyla Başbakan’a toplu olarak gönderilmesi, eylemimizin amacına ulaşması için büyük önem taşımaktadır.
 
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.                                               
 
 
 
Fahrettin Yokuş                        İsmail Koncuk                          
Genel Teşkilatlandırma S.        Genel Başkan

                                                        
Ek: 1 adet dilekçe

Dilekçi indirmek için Tıklayınız.